บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ดำเนินกิจการด้านการผลิต และจัดจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่ม น้ำผลไม้กลิ่นโยเกิร์ต น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว น้ำผลไม้หวานเย็น วุ้นชนิดถ้วย น้ำดื่ม และยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สินค้า “ดีโด้”             

               ด้วยปรัชญาและความมุ่งมั่นที่ต้องการให้ผู้บริโภค ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการผลิต และคุณภาพระดับสากลพร้อมกับรสชาติที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผล เหมาะกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม และที่สำคัญการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างของบริษัทได้คำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทำให้บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทยที่ครองใจผู้บริโภคทั้งในประเทศไทย และส่งออกไปอีกหลายประเทศทั่วโลกมายาวนานเกือบ 20 ปี

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์​น้ำผลไม้ในภูมิภาคอาเซี่ยน

พันธกิจ

1. พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. บริหารต้นทุนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3. บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) อย่างมีคุณภาพ

4. สร้างความประทับใจในการให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

5. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อรองรับการเติบโตในองค์กร

6. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง

7. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร บนพื้นฐานความสุขร่วมกันในองค์กร

8. สร้างการยอมรับตราสินค้า สู่ระดับภูมิภาคอาเซียน

9. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กร "Do with heart"

Determination 

Open minded 

Welcome 

Initiative 

Teamwork 

Harmony 

Honest 

Expertise 

Active 

Responsibility 

Trust 

มุ่งมั่น

เปิดใจ

ต้อนรับ

ริเริ่ม

ทำเป็นทีม

สามัคคี

ซื่อสัตย์

ชำนาญ

กระตือรือร้น

รับผิดชอบ

น่าเชื่อถือ